Behandelingen

We bieden kortdurende generalistische zorg. De aanpak is afhankelijk van de klachten, de inzichten en specialisaties van de behandelaar en de voorkeur van de cliënt. Veelal zal de behandeling technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie of Acceptance and Commitment therapy (ACT) bevatten. Face to face gesprekken kunnen ook aangevuld worden met E-health modules (blended care). Het meest centraal staat dat je wordt gehoord en gezien en dat er samen aan jouw persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt. Huiswerkopdrachten vormen vaak een onderdeel van de behandeling, zodat je niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met je ontwikkeling aan de slag gaat en nieuwe inzichten kunt toepassen in het dagelijks leven.

Opbouw van een behandeling

– Het eerste contact start met een telefonische aanmelding bij een van onze GZ-psychologen. Dit is een pre-intake waar we al goed luisteren wat er nodig is en een eerste screening maken of er een DSMdiagnose aanwezig is. Op deze manier vergroten we de kans dat wij je goed kunnen helpen en je bij de juiste behandelaar wordt geplaatst voor verdere intake en behandeling.
– Tijdens het daadwerkelijke intakegesprek staan we uitvoerig stil bij de vragen die je hebt of de klachten die je ervaart en de invloed hiervan op je leven. We gaan na of je zelf een idee hebt over het ontstaan van deze vragen of klachten en de factoren die ze in stand houden. Ook kijken we wat je er al aan gedaan hebt. Naderhand vul je thuis een klachtenlijst in.
– In het tweede gesprek bespreken we de klachtenlijst, eventueel aanvullende diagnostiek en het behandelplan. Er wordt door middel van een korte samenvatting vanuit het eerste gesprek gekeken of er een goede indruk is ontstaan van je klachten, we stellen een (voorlopige) diagnose van jouw klachten en doen we een voorstel voor behandeling. Als je hiermee instemt, maken we vervolgafspraken en staan we stil bij jouw persoonlijke doelen voor de behandelgesprekken.
– Halverwege de behandeling evalueren we of we nog op de goede weg zitten en in hoeverre jij jouw doelen hebt behaald.
– Aan het einde van de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie, vul je nogmaals de klachtenlijst in en bespreken we de verschillen met de beginmeting. Na afsluiting van de behandeling ontvang je nog een vragenlijst om je tevredenheid te meten.

Informatie naar de huisarts en betrekken van naasten

Doorgaans informeren we de huisarts na de bespreking van het behandelplan en bij het einde van het behandeltraject. Dit doen we alleen met jouw toestemming. Soms kan het ook zinvol zijn een partner of andere naaste bij de behandeling te betrekken, dit doen we natuurlijk alleen als je hier voor open staat. We bespreken dan van te voren het doel van de gezamenlijke bijeenkomst en kaderen af wat we wel en niet bespreken. Naasten kunnen voor informatie, tips en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Benodigde documenten voor je eerste afspraak

– verwijsbrief van de huisarts (indien je de zorg vergoed wilt krijgen door de verzekering)
– een geldig legitimatiebewijs met daarop jouw burgerservicenummer (BSN)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van therapie waarbij effectief gebleken onderdelen van cognitieve gedragstherapie met acceptatie en mindfulness wordt gecombineerd.

Veel psychisch leed wordt veroorzaakt doordat we proberen psychisch of lichamelijk lijden uit de weg te gaan. Daarbij strijden we vaak tegen zaken die buiten onze macht liggen en proberen we te controleren wat niet te controleren valt. Met deze strijd bereiken we eigenlijk het tegenovergestelde van ons verlangen. Alle aandacht en energie wordt in het bestrijden van negatieve ervaringen gestopt, waardoor dit een steeds groter onderdeel van ons leven wordt. ‘Dat wat er niet mag zijn dringt zich op’. Deze strijd frustreert en houdt ons weg van de zaken die waardevol zijn en ons leven kunnen verrijken.

In de therapie wordt gewerkt met allerlei oefeningen om bewust te worden van gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen. Het leren kijken naar gedachten en gevoelens maakt dat je er minder door wordt opgeslorpt en ze je gedrag -en dus je leven- niet meer bepalen. Dit geeft ruimte om te bewegen in een nieuwe richting. Het loslaten van oude overtuigingen en het oefenen met onbekende gedragingen is vaak spannend, echter ervaren clienten vaak dat juist in dit spanningsveld waardevolle momenten zitten en positieve energie vrijkomt.

ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Hierbij is de gewenste uitkomst een rijk en zinvol leven, overeenkomstig je waarden, óók als hier onvermijdelijk lijden naar voren komt.

Accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt

Voor wie?

ACT is als derde generatie cognitievegedragstherapie breed inzetbaar, omdat het klachtoverstijgend werkt. Het is o.a. toepasbaar bij angst, depressie, burn-out, rouwverwerking, ADHD, autisme en chronische lichamelijke klachten.

CGT (Cognitieve gedragstherapie) is een psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en mee om te gaan. Je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag, dit gebeurt door het registreren van momenten waarop een probleem zich voordoet. Een uitgangspunt van Cognitieve gedragstherapie is dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Wie leert deze ‘gekleurde’ gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verminderen en kun je leren om op zulke momenten iets anders te doen en je door meer helpende gedachten en gevoelens te laten leiden in je gedrag.

Het is een gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie.

Voor wie?

Cognitieve gedragstherapie wordt effectief toegepast bij diverse psychische klachten. Hieronder vallen o.a. depressiviteit, angststoornissen, dwangklachten, ADHD, autisme, burn-out en slaapproblemen.

Schematherapie is een vorm van therapie voor mensen die vaak vastlopen in dezelfde valkuilen. Deze valkuilen worden ook wel schema’s genoemd. Schema’s zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Deze manier van denken is in de loop van iemands leven ontstaan. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Zo kan de manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoet gekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

– Een veilige band met andere mensen hebben
– Duidelijke grenzen en leiding krijgen
– Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
– Spontaniteit en plezier kunnen uiten
– Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn: emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid.

Schema’s werken als gevoelige snaren die er onder andere voor kunnen zorgen dat stemmingen snel wisselen en dat er vaak problemen zijn in contact met anderen (terugtrekgedrag, aantrekgedrag of juist de ander aanvallen). Bij schematherapie leer je je eigen schema’s herkennen en uit te dagen. Je leert in welke situaties de gevoelige snaren geraakt worden en welke gemoedstoestand dan naar boven komt. Gekeken wordt naar hoe je je anders kan gedragen in de situatie en hoe op een andere manier met emoties en met andere mensen omgegaan kan worden. Je leert voelen wat je behoefte is en hier op een gezondere manier voor op te komen.

Voor wie?

Schematherapie wordt ingezet bij hardnekkige patronen, persoonlijkheidsproblematiek, vaak terugkomende depressies of structurele angstproblematiek. Let op! Wij werken wel in de Basis GGZ met kortdurende trajecten. Als er meer nodig is, is een gespecialiseerde instelling zoals G-kracht meer gepast.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor traumaverwerking. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Mensen ervaren dat de herinnering stap voor stap haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling vaak langer.

Voor wie?

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (posttraumatische stresstoornis) en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen en online behandelmodules. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Binnen de praktijk hebben we de mogelijkheid om met Therapieland te werken. Therapieland draagt bij aan een nieuwe wereld van zorg. Een wereld waarin jij als cliënt de regie hebt over je eigen mentale welzijn en zelf beslist hoe je herstelproces eruit ziet. Waar je zorg altijd en overal tot je beschikking hebt en in je eigen tempo aan je klachten kunt werken. Als aanvulling op jouw face-to-face contact met je behandelaar, kun je een van de programma’s volgen zodat je tussen de gesprekken door, waar en wanneer jij wilt, aan de slag kunt met jouw klachten.

Therapieland heeft een moderne, social media-achtige look-and-feel, waardoor het toegankelijk én leuk is om mee aan de slag te gaan. Ze maken gebruik van video’s, animaties en creatieve opdrachten. Binnen Therapieland kun je lid worden van een groep om ervaringen met elkaar te delen. Ook kun je jouw sociale omgeving betrekken, bijvoorbeeld je partner of een vriend of familielid. Zij krijgen dan handvatten hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen.
Beschikbare behandelprogramma’s:
– ACT
– ADHD
– Alcohol onder controle
– Autisme
– Balans
– Dagstructuur
– Depressie
– Dwang
– Eerste stap naar herstel
– Gegeneraliseerde angst
– G-schema
– Kanker
– Lekker slapen
– Mindfulness
– Omgaan met emoties
– Ontspanning
– Opkomen voor jezelf
– Overspanning & Burn-out
– Paniek
– Piekeren
– Rouw
– Schematherapie
– Sociale angst
– SOLK
– Somberheid
– Specifieke fobie
– Stressless
– Terugvalpreventie
– Zelfbeeld
– Zelfcompassie

De studietijd is een tijd waarin je je persoonlijk ontwikkelt, je identiteit vormt, vrienden maakt, nieuwe ervaringen opdoet, ontdekt wat je belangrijk vindt in het leven en je je daarvoor inzet. Deze levensfase kenmerkt zich als een overgangsfase waarin je met belangrijke ontwikkelingen wordt geconfronteerd:

 • Het losmaken van ouders en zelfstandig wonen
 • Het opbouwen van een eigen vriendenkring
 • Het aangaan van liefdesrelaties
 • Het zoeken naar je eigenheid, wie ben ik en wat wil ik
 • Het slagen binnen je studie

Vaak gaat dit goed, maar soms loop je ergens vast. Misschien kom je niet vooruit in je studie, weet je niet goed wat je wilt, beperken klachten jou in het volgen van je eigen weg, ervaar je problemen in de omgang met je familie of heb je moeite om vriendschappen op te bouwen of relaties aan te gaan. Je kunt klachten ervaren zoals onzekerheid, negatief zelfbeeld, perfectionisme, angsten, depressie, eenzaamheid, overmatig piekeren, concentratieproblemen.

Omdat wij in de praktijk veel studenten zien die soortgelijke klachten ervaren en in dezelfde levensfase zitten, hebben wij voor hen een training ontwikkeld. We komen 7 keer 2 uur samen op de woensdag- of vrijdagmiddag. In de training gebruiken we technieken uit Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een wetenschappelijk onderbouwde therapie die effectief is gebleken bij een verscheidenheid aan klachten (zoals angst, depressie, autisme, ADHD, verslaving en chronische lichamelijke klachten). 

Het ACT model

ACT bestaat uit 6 stappen die in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd:

 • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
 • Defusie: afstand nemen van je gedachten
 • Het zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
 • Hier en nu: aandacht voor het hier en nu
 • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
 • Toegewijd handelen: investeren in je waarden

Het doel van ACT is om mentaal veerkrachtiger te worden. We richten ons op het verbeteren van de kwaliteit van je leven en omgaan met de hindernissen die je hierbij in de weg staan. In de training wordt gewerkt met allerlei oefeningen om bewust te worden van gedachten en gevoelens, om deze te aanvaarden zoals ze nu zijn én er een gezonde afstand van te leren nemen. Het leren kijken naar gedachten en gevoelens maakt dat je er minder door wordt opgeslorpt en ze je gedrag -en dus je leven- minder bepalen. Dit geeft ruimte om te bewegen in een nieuwe, zelfgekozen richting. ACT helpt je het leven te vormen zoals jij wilt, welke (moeilijke) gevoelens of gedachten er ook in je omgaan.

In het vormgeven van de behandeling nemen wij de geldige richtlijnen binnen onze beroepsgroep in acht. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. Lijn 1 heeft de zorgstandaarden adhd, angstklachten en angststoornissen, autisme, depressieve stoornissen, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd.

Vanuit deze richtlijnen is er ook informatie aanwezig waar je zelf al mee aan de slag kan. 

Psychische klachten algemeen

ADHD

Angstklachten

Autisme

Onverklaarde lichamelijke klachten

Overspannen / burn-out

Somberheid

Lijn 1 Psychologenpraktijk

Lijn 1 

Psychologenpraktijk

Lees hier 

Onze coronamaatregelen